Politisk plattform 2022-2026

Utgångspunkter för samarbete mellan M och S.


I en tid med oroligheter i vår omvärld, ett pågående invasionskrig i Europa, ett förändrat säkerhetsläge, stora prisökningar på bland annat energi och livsmedel, en hög inflationstakt och ökade kostnader för pensioner med mycket mera så står Falu kommun inför stora utmaningar.
Tillsammans drar vi slutsatsen att för att kunna göra det bästa för Falu kommuns medborgare i en tuff tid krävs ett stabilt och starkt politiskt styre. Ett styre med en tydlig majoritet i kommunfullmäktige som kan ta de beslut som krävs.
Med ovanstående som utgångspunkt har Socialdemokraterna och Moderaterna beslutat att bilda ett majoritetsstyre under mandatperioden 2022 – 2026.


Övergripande mål
De av kommunfullmäktige antagna kommunövergripande målen kommer att ligga till grund för det majoritetsstyret fortsatta målarbete.
Föreliggande politiska plattform ska i de delar som inte redan idag överensstämmer med de idag beslutade strategiska målen inarbetas.

Ekonomi, styrning och ledning
• Oförändrad skattesats under mandatperioden
• God ekonomisk hushållning med ett resultatmål på 2% under mandatperioden
• Uppföljning och aktivt arbete med de avtal som Falu kommun tecknar
• Avropa varor och tjänster från de ramavtal som kommunen ingått för att på så sätt nyttja de rabatter som förhandlats fram
• Utveckla arbetet med energisparande åtgärder i de fastigheter vi äger själva
• Uppmana hyresvärdar som vi hyr lokaler av att arbeta med energisparande åtgärder
• Alla investeringar bereds noggrant för att säkerställa behov, drift, finansiering samt räntekostnader
• Alla budgeterade investeringar över 2 miljoner behöver igångsättningsbeslut i Kommunstyrelsen
• Använda och utnyttja våra lokaler på ett så ekonomiskt sätt som möjligt
• Se över och effektivisera stödtjänster i skolan och omsorgen med syfte att förbättra servicen och sänka kostnaderna
• Utökad samverkan med andra kommuner, regionen samt andra organisationer

Kommunen som organisation och arbetsgivare
• Kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling
• Öka frisknärvaron bland våra anställda
• Uppmuntra och belöna goda effektiviseringsidéer
• Under mandatperioden införa arbetskläder för inomhusbruk till personal inom förskolan
• Under mandatperioden utreda och påbörja införande av arbetsskor för egen personal inom hemtjänst, särskilda boenden, LSS och socialpsykiatrin

Företagande och arbete
• Utveckla dialogen mellan kommun och näringsliv
• Utveckla samarbete utifrån den näringslivsstrategi som tagits fram i kommunen
• Möjliggöra för etablering av fler sociala företag
• Fortsatt arbete med att utveckla centrum i samarbete med fastighetsägare och Centrala Stadsrum för att få en mer attraktiv affärsinriktad stadskärna
• Att inventera mark för att möjliggöra företagsetableringar i hela kommunen
• Arbeta för ökad lyhördhet, bättre service och bemötande från kommunen, speciellt när det gäller tillstånd och tillsyn
• Förbättrad kommunal roll i att stödja näringsidkare
• Utveckla funktionen med företags-, mark- och exploateringslots
• Utveckla vuxenutbildning och kompetensförsörjning i syfte att fler människor blir anställningsbara och att näringslivets kompetensbehov tillgodoses
• Utveckla och starta upp jobbspår inom kommunens förvaltningar och bolag
• Uppmuntra till start av inkubationsverksamheter för att främja entreprenörskap och nyföretagande
• Att kommunen vid upphandlingar av byggnationer lyfter in behovet av schyssta villkor, praktik- och lärlingsplatser för unga
• Ställa krav vid upphandling rörande lokala-, sociala- och hållbarhetsmål
• Att utveckla Ungt Företagande till att omfatta samtliga linjer på gymnasiet
• Verka för att Falu gymnasium i samverkan med näringslivet i större utsträckning än idag utbildar mot vår lokala arbetsmarknad
• Utreda möjligheten till att införa avgiftsfritt busskort för unga under sommaren i kommunen (om det inte införs regionalt) med syfte att underlätta för sommarjobb
• Fortsätta satsningar på bredbandsutbyggnaden

Förskola, skola och utbildning
• Fortsätta arbetet med tidiga insatser (Tillsammans för varje barn) för att förhindra ”skolmisslyckanden”
• Intensifiera satsningar på samverkan mellan relevanta aktörer för att minska psykiska ohälsan bland barn och unga
• Samtliga av kommunens grundskolor ska erbjuda läxhjälp med språkstödjare.
• Införa läs-, skriva- och räknagaranti efter årskurs 3
• Fortsätta medverka i satsningen på arbetsplatsförlagd lärarutbildning
• Lärarna ska ges bättre förutsättningar att anpassa undervisningen för att möta varje elevs behov
• Utveckla arbetet med säkra och trygga skolvägar
• Minska antalet barn i förskolegrupperna
• För att öka måluppfyllnaden ska timvikarier minska och grundbemanningen öka i förskola och skola
• Öka andelen ungdomar som är behöriga till gymnasiet och högskola/universitet
• Bra och näringsrik kost till våra barn och unga
• Fortsatt satsning på en kulturskola med bra kvalitet och hög tillgänglighet
• Skolan ska vara trygg. Därför ska vi arbeta med en nolltolerans mot kränkningar och mobbning i och utanför klassrummet
• Alla kommunens skolor ska utvecklas
• Etablering av eventuellt nya friskolor (förskola, grundskola och gymnasium) tillstyrks då friskolan tillför en verksamhet som är gynnsam för kommunen och våra medborgare. Med det menas att verksamheten behöver vara relevant både i bemärkelsen etableras där kommunen inte själva idag eller i närtid kan erbjuda platser eller tillför en inriktning/verksamhet särskilt gynnsam för arbetsmarknaden.

En bra kommun att leva och bo i
• Med Kopparstaden som motor öka bostadsbyggandet i hela kommunen – både i Falu tätort, våra serviceorter och på landsbygd
• För att främja jämlikhet, trygghet och integration ska de bostäder som byggs innebära blandade boendeformer
• Möjliggöra för fler bostäder i centrum
• Utvecklingsarbetet i sydvästra Falun (Simonsberget med omnejd) ska fortsätta
• Införa landsbygdsintegrerat beslutsfattande – alla beslut ska ha hela kommunens bästa för ögonen
• I samarbete med föreningslivet säkerställa att fler allaktivitetsplaner etableras i alla delar av kommunen
• Med utredningen av den flexibla ungdomsverksamheten som grund satsa på en verksamhet för unga som leder till ett ökat deltagande
• Etablera en fritids- och kulturbank (låna ut sportutrutrustning och instrument)
• Utvecklad samverkan med föreningslivet för att förbättra folkhälsa och livskvalitet
• För ökad sammanhållning och ökad attraktionskraft ska kommunen stärka sin roll som kultur- och idrottskommun
• Med världsarvet i fokus ska kommunen utvecklas som besökskommun
• Slätta-anläggningen ska i samråd och samverkan med föreningsliv och boende återupprättas och utvecklas
• Att nya bostadsområden byggs i attraktiva lägen med omväxlande bebyggelse. Vi vill att bostäder ska kunna byggas sjönära men strandlinjen ska vara tillgänglig för allmänheten.
• Fortsatt satsning på infrastrukturfrågor för att underlätta transporter och arbetspendling
• Åtgärder för att minska antalet otrygga platser
• Ta fram en handlingsplan för kommunens arbete mot våld i nära relationer
• I samverkan med relevanta aktörer arbeta för att ovanstående handlingsplans genomförande och därmed minska förekomsten av våld i nära relation
• Minska antalet hushåll i behov av försörjningsstöd
• Takten i att ta hem familjehem i egen regi ska öka

Livet som äldre
• För att öka livskvalitén hos äldre med stort behov av omsorg så ska möjligheten att erbjuda fler äldre plats på särskilt boende utredas
• Vara en attraktiv boendekommun för äldre genom att möjliggöra för fler trygghetsboenden i hela kommunen
• Falu kommuns kravspecifikation för LOV hemtjänst ska göras om så att de företag som erbjuder hemtjänst i kommunen måste erbjuda sina tjänster till alla medborgare oavsett var i kommunen omsorgstagaren bor
• Vidare måste ersättningssystemen anpassas så att LOV företagens ersättning avseende transporter på ett bättre sätt överensstämmer med de faktiska kostnaderna
• God arbetsmiljö och kvalitét i omsorgen av äldre är tätt sammanlänkade. Vid upphandling av särskilda boenden är heltid som norm och schyssta arbetsvillkor en självklar del av de krav som kommunen ställer i upphandlingsunderlaget.
• För en bättre kvalité i omsorgen ska kommunens omsorgstagare möta färre personal per omsorgsvecka
• Den vård om omsorg som erbjuds präglas av valfrihet hög kvalité och värdigt bemötande
• Fler äldre (pensionärer 65 +) ska få erbjudas möjligheten att äta lunch på skolor som en del i att minska matsvinnet
• Samverka regionalt för att stärka sjukvården och regional tillväxt

Miljö, klimat och samhällsbyggnad
• Minska kommunens klimatpåverkan och effektivisera energianvändningen
• Underlätta för kommunmedborgarna att minska sin klimatpåverkan
• I enlighet med träbyggnadsstrategin fortsätta arbetet med att utveckla ett klimatsmart byggande
• Vid uppförandet av nya byggnader, i de fall där det är möjligt, förse lämpliga delar med solpaneler och andra energibesparande installationer
• Driva etableringen av ett biogastankställe i kommunen vidare
• Satsa på laddinfrastruktur
• Minska matsvinnet i kommunens verksamhet
• Fortsätta arbetet med att genomföra cykelplanen med särskilt fokus på att öka framkomligheten för både cyklister och bilister
• Trafiksituationen mellan Knutpunkten och Stationsområdet ska förbättras genom flödeshöjande åtgärder
• Möjliggöra för turistbussar att hämta och lämna resenärer centralt i Falun
• Förbättra tillgängligheten till Surbrunn genom ny avfart från Korsnäsvägen
• Ta fram en ny vindbruksplan
• Den biologiska mångfalden ska stärkas